پرتال معلم یار

پایه پنجم آموزشگاه رشد

پرتال معلم یار

پایه پنجم آموزشگاه رشد

پرتال معلم یار

رسالت راستین معلم رسالت پاک انبیاست. معلم، آن وقت که جز انسان سازی و کمال بخشیدن هدفی ندارد، همسایه انبیاست. معلم رسول راستی، درستی و سفیر صداقت و سرفرازی است. معلم، کسی است که تشنگان معرفت و دانش را به آب حیات می رساند.